ທ່ານມີຄວາມຝັນ

ພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດ

ການຝຶກງານ & ການເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າເຮັດວຽກ

ທ່ານມີຄວາມຄິດ, ມີເປົ້າໝາຍ, ແລະ ມີຄວາມຝັນ. ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ານວັດທະນະທຳ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານແນວຄິດ ເພື່ອຄົ້ນຫາບຸກຄະລະກອນທີມີພອນສະຫວັນເຊັ່ນດຽວກັບທ່ານ. ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາເປີດໂອກາດໃນຫຼາຍຄັ້ງ.

ການເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ

ພວກເຮົາມີທີມງານປະກັນໄພທີ່ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພ.

ການຈ້າງງານແມ່ນສຳຄັນ

ພວກເຮົາຕ້ອງການບຸກຄົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນນັກປະກັນໄພມືອາຊີບ

ຕໍາແໜ່ງທີ່ຫວ່າງ :

ຕຳແຫນ່ງ ສະຖານທີ ວັນທີ່ລົງ ສະໝັກ
ຜູ້ຊ່ວຍການເງີນ ແລະ ບັນຊີ. ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ 22/05/2019 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ 27/05/2019 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ຊ່ຽວຊານແກ້ໄຂດ້ານການແພດ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ 30/05/2019 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ
ພະນັກງານອອກສັນຍາປະກັນໄພ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ 05/06/2019 ເບີ່ງລາຍລະອຽດ