News

ໂຈະການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ໂຈະການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊຍະວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 09 ເມສາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຍົກເລີກສັນຍາຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ຍົກເລິກສັນຍາການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ນາມເສນາ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 03 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຈົດໝາຍຍົກເລິກສະບັບເລກທີ່ 0103/ເອພີເອ, 2018.

Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, Was Delighted To Participate In The Press Launch Of The Lao Realestate Expo 2019 This Week.

As main sponsor and key partner, Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, was delighted to participate in the press launch of […]

Financial Support For Lao Red Cross

Financial Support for Lao Red Cross on 14/06/2018