apa
ປະກັນໄພ
edu

ປະກັນໄພ ການສຶກສາ

 

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພເອພີເອແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປະກັນໄພອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ການຄຸ້ມຄອງ Coming soon
apa
ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພ ລົດໃຫຍ່

 

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ

ເພີດເພີນກັບຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເມື່ອທ່ານກາຍເປັນເຈົ້າຂອງລົດ. ບໍລິສັດປະກັນໄພເອພີເອ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພວກເຮົາຈະກ້າວໄປໃຫ້ໄກກວ່າເພື່ຶອການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ. ກັບປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ເອພີເອ, ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຜ່ານການເສີມຂອງພວກເຮົາ, ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ແຜນຄຸ້ມຄອງລວມ

I. ຄວາມຮັບຜິີດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ພາກບັງຄັບ(ກີບ) ພາກບັງຄັບ ພລັສ(ກີບ) ສູງສຸດ
1 ຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 105,000,000 280,000,000 500,000,000
2 ເສຍຊີວິດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 12,000,000 28,000,000 50,000,000
3 ພິການຖາວອນ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 12,000,000 2,800,000 5,000,000
4 ຄ່າປິ່ນປົວ 1,800,000 170,000 300,000
5 ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖູ, ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜຶ່ງຄັ້ງ 5,200,000 25,000,000 50,000,000
II. ຜູ້ຂັບຂີ່
1 ເສຍຊິວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທັງໝົດ ສຸງສຸດຕໍ່ຄົນ 30,000,000 30,000,000 30,000,000
2 ຄ່າປີ່ນປົວ, ສຸງສຸດຕໍ່ຄົນ 3,000,000 3,000,000 3,000,000
III. ການຄູ້ມຄອງເພີ່ມຕື່ມ
1 ການຮຽກຮ້ອງສິດ-ການທວງຄືນ 150,000 150,000 150,000
IV. ຄວາມເສຍຫາຍຕົວລົດ 30,000,000 50,000,000 100,000,000
V. ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມກັນ
1 ໄທ ສາມາດເລືອກໄດ້ ສາມາດເລືອກໄດ້ ສາມາດເລືອກໄດ້
ຄ່າທໍານຽມຕໍ່ໄປ ສາມາດເລືອກໄດ້ ສາມາດເລືອກໄດ້ ສາມາດເລືອກໄດ້

ຕາຕະລາງລາຄາ(ກີບ)

I. ລົດສ່ວນຕົວ ພາກບັງຄັບ(ກີບ) ພາກບັງຄັບ ພລັສ(ກີບ) ສູງສຸດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕົວລົດ
1 <= 2000 CC 169,000 463,000 800,000 60,000 ສາມາດເລືອກໄດ້
1 > 2000 CC 183,000 530,000 900,000 60,000 ສາມາດເລືອກໄດ້
II. ລົດນໍາໃຊ້ທຸລະກິດ ພາກບັງຄັບ(ກີບ) ພາກບັງຄັບ ພລັສ(ກີບ) ສູງສຸດ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕົວລົດ
1 <= 2000 CC 334,000 696,000 1,240,000 60,000 ສາມາດເລືອກໄດ້
1 > 2000 CC 382,000 795,000 1,430,000 60,000 ສາມາດເລືອກໄດ້

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ

ແຜນການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກເອພີເອປະກັນໄພ. ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານີ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພ. ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ສັນຍາປະກັນໄພຕົວຈີງສໍາລັບລາບລະອຽດຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຜນການຄຸ້ມຄອງນີ້. ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງເທົ່ານັ້ນ .

ຂໍ່ມູນ ເພີ່ມຕື່ມ Download

apa
ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພ ລົດຈັກ

 

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພເອພີເອແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປະກັນໄພອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ການຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມຮັບຜິີດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ພາກບັງຄັບ(ກີບ) ພາກບັງຄັບ ພລັສ(ກີບ)
1 ຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ, ສູງສຸດຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ 1 ຄັ້ງ 105,000,000 280,000,000
2 ເສຍຊີວິດ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 12,000,000 28,000,000
3 ພິການຖາວອນ, ສູງສຸດຕໍ່ຄົນ 1,800,000 2,800,000
4 ຄ່າປິ່ນປົວ 100,000 170,000
5 ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖູ, ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດໜຶ່ງຄັ້ງ 5,200,000 25,000,000

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ

ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຮູ້ວິທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເມື່ອທ່ານຢູ່ເທິງລົດຈັກຂອງທ່ານ. ລົດຈັກຂອງທ່ານແມ່ນຄຸ້ມຄອງ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້, 7 ມື້ ຕໍ່ອາທິດ, ບໍ່ສຳຄັນວ່າໃຜຈະນຳໃຊ້ລົດຈັກຂອງທ່ານ. ນ້ຳມັນໝົດ? ຢາງລົດຮົ່ວ? ລົດຈັກຂອງທ່ານເປ່ເພ? ພວກເຮົາຄຸ້ມຄອງໃຫ້.

 • ມີພະນັກງານຮັບສາຍດ່ວນ 1677 ໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
 • ບໍລິການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ົວໂມງ/ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
 • ບໍລິການວ່ອງໄວ ແລະ ແກ້ໄຂ້ດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທຳ
 • ບໍລິການຮຽກຮ້ອງຄ່າສິນໄໝທົດແທນປະກັນໄພ ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ

ທີມແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການການຕອບສະໜອງທີ່ວ່ອງໄວເມື່ອທ່ານຕ້ອງການພວກເຮົາ.

ຂໍ່ມູນ ເພີ່ມຕື່ມ Download

apa
ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພ ການເດີນທາງ

 

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພເອພີເອແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປະກັນໄພອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ A
ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ B
ການຄຸ້ມຄອງ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ກຸ່ມ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ກຸ່ມ
ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການບາດເຈັບປ່ວຍ
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 75 ປີ
ຂົນສົ່ງລ່າຊ້າ
ການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ການສົ່ງກັບປະເທດ
ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຈາກການເດີນທາງກັບບ້ານລ່າຊ້າ
ກະເປົາເດີນທາງສູນຫາຍ, ອຸປະກອນ​,ຊັບສີນມີຄ່າ/ສູງສຸດບໍເກີນ 1 ຊຸດ
ກະເປົາເດີນທາງສູນຫາຍ, ອຸປະກອນ, ຊັບສີນມີຄ່່າ ຕໍ່ ລາຍການ
ຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າສູງສຸດ
ການປ່ຽນຖ້ຽວບິນ
ຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າສູງສຸດ
ຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກ ແລະ ການຫຼຸດມື້ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ການບໍລິການຄົບຊຸດ
ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ A
ຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ B
ການຄຸ້ມຄອງ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ກຸ່ມ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ກຸ່ມ
ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ ພື້ນຖານ ພລັສ ແມັກ
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການບາດເຈັບປ່ວຍ
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 75 ປີ
ຂົນສົ່ງລ່າຊ້າ
ການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ການສົ່ງກັບປະເທດ
ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຈາກການເດີນທາງກັບບ້ານລ່າຊ້າ
ກະເປົາເດີນທາງສູນຫາຍ, ອຸປະກອນ​,ຊັບສີນມີຄ່າ/ສູງສຸດບໍເກີນ 1 ຊຸດ
ກະເປົາເດີນທາງສູນຫາຍ, ອຸປະກອນ, ຊັບສີນມີຄ່່າ ຕໍ່ ລາຍການ
ຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າສູງສຸດ
ການປ່ຽນຖ້ຽວບິນ
ຖ້ຽວບິນລ່າຊ້າສູງສຸດ
ຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກ ແລະ ການຫຼຸດມື້ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ
ການບໍລິການຄົບຊຸດ

# ພາກພື້ນການທ່ອງທ໋ຽວ

ເຂດພື້ນ A ເຂດພື້ນ B ເຂດພື້ນ C ເຂດພື້ນ D
Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, East& West Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand & Vietnam Australia, Singapore, China (excluding Inner Mongolia and Tibet), Hong Kong, India, Japan, Korea, Macau, New Zealand, Sri Lanka, Taiwan and including countries in Area A Worldwide including countries in Area A and B but excluding North America and Canada Worldwide including A,B and C

#ປະກັນໄພ ການເດີນທາງ

 • ການເດີນທາງເພື່ອທຸລະກິດເປັນປະຈຳ
 • ການເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ສຳມະນາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໝູ່ເພື່ອນ
 • ການເດີນທາງພັກຜ່ອນ ຫຼື ການຢ້ຽມຢາມພີນ້ອງ
 • ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມງານວາງສະແດງສີນຄ້າ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ

#ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບ

 • ຜູ້ເດີນທາງໃນວັນພັກຜ່ອນ
 • ນັກທຸລະກິດ
 • ຜູ້ເດີນທາງພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ
 • ຄູ່ຮັກເດີນທາງໄປສະຫຼອງຫຼັງຈາກແຕ່ງງານ
 • ນັກຮຽນໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ທ່ຽວທ່ຽວໃນຍາມພັກແລ້ງ
 • ການເດີນທາງໄລຍະສັ້ນຂອງຜູ້ປົກຄອງເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມລູກທີ່ສືກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ
 • ໂປຣແກມການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ
 • ທິມກິລາ
 • ຄອບຄົວທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມງານແຂ່ງຂັນກິລາ

#ແຜນການຂອງຜະລິດຕະພັນ

 • ພື້ນຖານ
 • ພລັສ
 • ແມັກ

#ປະເພດຂອງການຄຸ້ມຄອງ

 • ແບບບຸກຄົນ ຫຼື ແບບຄອບຄົວ (ເດັກນ້ອຍອາຍຸບໍເກີນ 18 ປີ)
 • ແບບເປັນກູ່ມ (ເປັນກູ່ມແຕ່ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍເກີນ 20 ຄົນ)

#ປະເພດສັນຍາ

ການເດີນທຽ່ວດຽວ

 • 7 ວັນ
 • 15 ວັນ
 • 30 ວັນ
 • 90 ວັນ

ການເດີນທາງປະຈໍາປີ

 • ສັນຍາລາຍປີ
 • ບໍ່ຈໍາກັດກຸ່ມ
 • ບໍ່ຈໍາກັກການເດີນທາງ

 

ຂໍ່ມູນ ເພີ່ມຕື່ມ Download

apa
ປະກັນໄພ

ປະກັນໄພ ທຸລະກິດ

 

ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພເອພີເອແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປະກັນໄພອື່ນໆ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ການຄຸ້ມຄອງ

ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຄຸ້ມຄອງ ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ ຊັບສິນທາງວິສາຫະກິດ
1 ອັກຄີໄພ
2 ຟ້າຜ່າ
3 ລະເບີດ
4 ເສຍຫາຍຈາກນຳ້
5 ການຍຸບໂຕຂອງຕຶກອາຄານ
6 ລົມພະຍຸ
7 ນຳ້ຖ້ວມ
8 ແຜ່ນດິນໄຫວ
8 ຄວັນ
8 ພາຫານະທາງອາກາດ ຫຼືທາງບົກ
8 ພາຫານະທາງອາກາດ ຫຼືທາງບົກ
8 ແກ້ວແວ່ນແຕກ

 

ຂໍ່ມູນ ເພີ່ມຕື່ມ Download